Üyelik Sözleşmesi


TARAFLAR

Bu sözleşme metni içerisinde;
Hekim.Net; İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 0461086983300001 Mersis nolu Hekim.Net Bilişim A.Ş.’ni,
Üye; www.hekim.net web sitesi ve Hekim.Net IOS ve Android uygulamalarındaki iş bu sözleşmeyi onaylayarak, kayıt formunu dolduran kullanıcıları tanımlar.

II. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme üye tarafından kayıt işleminin bir parçası olarak online olarak onaylanması ile taraflar arasında yürürlüğe girer, üyenin hesabının kendisi veya Hekim.Net tarafından silinmesi ile son bulur.

III. TANIMLAR


Sözleşmede geçen terim ve kısaltmalar şu şekildedir:

Hekimlerin Dijital Platformu: www.hekim.net web sitesi, ona bağlı siteler, hekim.net mobil uygulamalarını içerir, bu metin içerisinde kısaca Platform olarak anılacaktır.

Bağlı Siteler: www.hekim.net sitesi ve mobil uygulaması dışında Hekim.Net Bilişim A.Ş tarafından yönetilen diğer web siteleri ve mobil uygulamalar.

Hekim.Net web sitesi: www.hekim.net alan adı altında yayında olan internet sitesi.

Uygulama: Hekim.Net adı ile Apple Store, Google Play ve benzeri işletim sistemleri için üretilmiş telefon, tablet ve bilgisayar uygulamalarını,

Üye: Hekim.Net web sitesi veya uygulamalarındaki kayıt sayfası aracılığı ile kayıt olan gerçek veya tüzel kişileri,

Şirket : Hekim.Net Bilişim Anonim Şirketini,

Hizmet: www.hekim.net ve uygulamalarda sunulan ücretsiz veya ücretli hizmetlerin tümünü,

Platform Giriş Bilgileri : Kullanıcıların hesabını yönetim sayfası, uygulama ve/veya web sitesine erişim sağlayan Üye adı, şifre, SMS kodu gibi kullanıcıların bilgisi dahilinde olan bilgileri,

İletişim Kanalları: PUSH mesajlar, email, sms, mms, telefon araması, whatsapp mesajları gibi iletişim yollarını,

Üye Hesap Yönetim Sayfası:  Hekim.Net Web Sitesinde kullanıcının platform giriş bilgilerini kullanarak ulaştığı üyelik ayarlarını yapabildiği sayfayı

Mesaj: Şirketin üyelerine iletişim yollarını kullanarak platformdan gönderilecek mesajları,

IV. SÖZLEŞME KONUSU:
Bu sözleşme; Hekim.Net Web Sitesi ve uygulamalarındaki mevcut veya gelecekte eklenecek hizmetlerden üyelerin yararlanma şartlarını hak ve yükümlülükleri, gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili uygulamaları düzenler.

V. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Üyelik kaydı; gerçek veya tüzel kişiliğin Hekim.Net web sitesi veya uygulama üzerinden Platforma giriş kaydı için gerekli kişisel bilgilerini girerek ve bu Üye Sözleşmesini online olarak onaylamasıyla gerçekleşir. Üyelik kaydı yapan gerçek veya tüzel kişi, kullanıcı adı ve şifresi ile birlikte Platforma giriş yapabilir.

Üye, Platforma kayıt olurken girdiği kişisel bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Şirket, kullanıcının kendisi ile paylaşmış olduğu bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Üyenin gerçeğe aykırı beyanlarından üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde, tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.

Üye, Platforma giriş için kullandığı, Platform Giriş Bilgilerini gizli tutmakla yükümlü olup, bu bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Üye, Platforma giriş bilgilerinin (Üye adı, şifre, kod vs) üçüncü kişi tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Platforma yüklemiş olduğu görsel veya yazılı her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, bu içeriklerden ötürü üçüncü şahıslar tarafından şirkete iletilebilecek her türlü iddia ve talepten şirketi beri kıldığını, kendisi tarafından yapılan tüm paylaşımlarda ve Platforma yüklenen içeriklerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye Platformda kendisi tarafından yapılan paylaşımların ve yüklenen içeriklerin bilgilendirme ve paylaşım amacına yönelik olduğunu, reklam amacı taşımadığını, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımadığını kabul ve beyan eder.

Üye, üyelik hesabı ile yapılan tüm işlemlerin ve paylaşımların kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, Şirket’e vermiş olduğu iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve kendisi tarafından kullanılan aktif iletişim kanalları olduğunu kabul ve beyan eder. Üyenin’nın Şirket’e verdiği iletişim kanallarının kendisine ait olmaması ve/veya bu iletişim kanallarının aktif olarak kullanılmaması sebebiyle doğacak zararlardan Üye sorumludur.

Üye, başka bir Üye tarafından Platforma yüklenen içeriğin görünürlüğü dışarıya açık olmadığı durumlarda kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, yayınlayamaz. Bu maddeye aykırı olarak yapılan işlemlerden hasıl olacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket tarafından Platformda reklam bağlantıları verilebilir veya üçüncü taraf reklamları gösterilebilir. Bağlantı verilen veya üçüncü parti reklamı gösterilen internet sitelerinde/uygulamalarda, şirketin üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanan içerikleri, sunulan hizmet /ürünlerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunu kontrol etme sorumluluğu olmadığı gibi, sunulan bu hizmet/ürünler yönünden ifa yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
Şirket üyeler ile hizmet sağlayıcılar arasında hukuki veya cezai yükümlülük doğurabilecek ihtilafta, bu ihtilafın tarafı değildir. Üye ve reklam verenler arasındaki ilişki sadece Üye ve hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır.Üye, reklam verenlerin hizmet/ürün ve içeriklerden dolayı uğradığı zararlar için hiçbir şekilde Şirket’e rücu hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platformda reklam veren veya bağlantıları Şirket tarafından paylaşılan üçüncü taraf internet sitelerinde/uygulamalarında, Üye'nin reklam veren bu internet sitesi veya uygulamanın hizmet sağlayıcısı ile paylaşmış olduğu kişisel/özel nitelikli verileri reklam verenin sorumluluğundadır. Reklam verenin kişisel verilere yönelik gayri hukuki fiilerinde,  Şirketin ve Şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Platformun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki her türlü içeriği ve markaları Şirkete aittir. Üyeler tarafında iş modeli de dahil olmak üzere Platform içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, bu amaçlarla ekran görüntüleri veya sayfa kodlarının kayıtları alınamaz veya Platform içeriğinden türemiş çalışmalar yapılamaz. Üyenin bu madde aleyhine davranışları ile Şirketin zarara uğraması halinde Üye tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Üye, Platformu kullanarak diğer üyelere göndereceği mesajların hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini ve bu madde hükmüne aykırı davranması halinde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın iş bu sözleşmeyi veya sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başka gerçek veya tüzel kişiliğe devir ve temlik edemez.

Üye, Şirket’in kendisi ile Platformun faaliyet alanı kapsamında iletişim kurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Platformu kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine, Platform'da veya iletişim kanalları ile yapılacak duyurulara uyacağını, Platformdaki duyurulara ve/veya geçerli kanunlara aykırı kullanımı sebebiyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   

Platform içerisindeki üyenin paylaşımları, mesajları gibi verilerin yedeklerini almak üyenin sorumluluğundadır. Şirket bu verilerin her ne sebeple olursa olsun kaybolmasından ve dolayısı ile uğranacak maddi ve/veya manevi hasarlardan sorumlu değildir.

Üye, diğer üyelerin Platformu kullanmalarını zorlaştırıcı veya engelleyici eylemlerde bulunamaz. Üye bu madde hükümlerine aykırı eylemlerinde hukuki ve cezai sorumluluğun ve Şirketin ve diğer üyelerin zararın tazmin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Platformda hesap silme işlemini yapabilir, hesap silme işlemi üyenin Platformdaki güncel verilerinin silinmesine yolaçacaktır. Hesap silme işlemi varsa taraflar arasındaki alacak ilişkisini etkilemez.

VI. ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket, Platformda sunduğu her türlü hizmet ve içeriği ve üylerle ile arasındaki iş bu sözleşmeyi, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilme hakkını saklı tutar. İş bu sözleşmede Şirket tarafından belirli konularda yapılan sözleşme değişiklikleri Platformda duyurulduğu tarihten itibaren taraflar arasında yürürlüğe girmiş olacaktır.

Şirket, üyelere önceden bildirimde bulunmaksızın, Platformdaki Şirket veya kullanıcılar tarafından sunulan tüm hizmet ve içerikleri değiştirme, askıya alma, kullanımlarını ek koşullara bağlama, silme, erişime kapatma hakkına sahiptir.Üye, böyle bir durumda şirketten  hiçbir talepte bulunmayacağını, yeni koşulların kendisine de uygulanacağını kabul ve beyan etmiştir.

Platformdaki hizmetler kaydı yapan gerçek/tüzel kişiye özeldir. Şirket, üyenin Platformdaki hizmetleri Platform kapsamı ve/veya amacına aykırı olarak kullanımını tesbit ederse, üyenin üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir.

Şirket, Üye tarafından Platform'da paylaşılan içeriklerin güvenli, doğru, hukuka uygun olduğunu veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini  incelemekle yükümlü ve sorumlu değildir. Bahsi geçen içeriklerin hatalı, gerçek dışı, hukuka uygun olmaması veya  üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan sorumlu değildir. Bu halde sorumluluk ilgili içeriği paylaşan Üye'ye aittir.

Şirket tarafından, Platform üzerinde,  başka internet sitelerine link verilmesi veya üçüncü taraf reklamlarının gösterilmesi, şirketin bu internet sitelerinde yer alan içerik/hizmet ve ürünlere yönelik herhangi bir garanti veya teminatını içermediği gibi, Şirket’in bu hizmet/ürün ve içerikler yönünden ifa sorumluluğu da bulunmamaktadır. İlgili bağlantılar aracılığı ile kullanıcılar tarafından erişilen internet siteleri ve hizmet, ürün ve içerikler, kullanıcıya bu hizmet/ürün ve içerikleri sunan hizmet sağlayıcının  hukuki ve cezai  sorumluluğu altındadır.

Platformda, Üye tarafından paylaşılan içeriğin fikri mülkiyet haklarının üyeye ait olması halinde, Üye, şirkete söz konusu içeriklerle ilgili olarak çoğaltma, yayma, dijital iletişim ve kamuya sunma haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.

Şirket platformun teknik gereksinimleri kapsamında, iş bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir. Buna karşın Şirket, platformun işleyişinin gerektirdiği teknik gereksinimlerin sınırları dışında üyelerin hiçbir kişisel bilgisini 3. taraflarla paylaşmaz.

Şirket, Platformda verdiği hizmetlerin kesintisiz ve aktif olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Şirketin,  doğal afet, isyan, grev, savaş, altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve benzeri mücbir sebeplerin oluşması, Platforma yapılan siber saldırıların veya Şirketin kontrolü dışındaki üçüncü taraflardan kaynaklanan problemler veya Platforma erişimi zorlaştıran/imkansız hale getiren hukuken geçerli sebeplerde bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeme veya eksik, geç yerine getirme sebebiyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket, siber güvenlik önlemleri sebepleri ile Platformun işleyişini ve üyelerin erişimini kısıtlayabilir veya durdurabilir.

Şirket, Platformda sistemsel problemlerin ortaya çıkarılması veya uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için gerektiğinde üyelerin ilişkili IP adreslerini kaydedebilir ve söz konusu durumlarda kullanabilir. Üyelerin IP adresleri, anonimleştirilmniş olarak da Şirket tarafından işlenebilir.

Şirket, Platformda üyelerin paylaşımlarından kaynaklı zarar doğurabilecek her türlü içeriği istediği zaman kaldırma ve gerekli durumlarda üye mesajlarını silme, üyenin Platforma erişimini tamamen veya kısmen engelleme veya üyeliğini iptal etme hakkına sahip olup, bu haklarını kullanıcıya herhangi bir bildirim yapmadan tek taraflı olarak kullanabilir.

Üye, üçüncü şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyenin, fikri veya sınayi möilkiyet haklarını ihlal etmesinden dolayı, bu haklara sahip olan 3. taraflardan Platforma gelecek uyarılar sonucunda, Şirket ilgili paylaşımları Platformdan derhal kaldırabilir ve gerekli görmesi halinde söz konusu üyenin üyeliğini tek taraflı olarak iptal hakkına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üye, ihlali oluşturan hukuka aykırı fiili sebebiyle hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Şirket’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

VII. GİZLİLİK

Şirket, Üye kayıt formu veya Platform aracılığıyla kendisine aktarılan üyeye ait tüm verilerin ilgili kanunlarla sınırlanmış gizli bilgi olduğunu, verilerin korunması için gerekli dikkat ve özeni  göstereceğini ve ilgili tüm tedbirleri alacağını taahhüt eder. Üye da, sözleşmede yer alan gizlilik  hükümlerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket,  bu adresdeki KVKK ve Gizlilik Politikasında ayrıntıları açıklanan şekilde üye verilerini işleyebilir.

Şirket, Platformdaki sorunların çözümlenebilmesi gerektiğinde ilgili kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları belirtilen amaçlar sınırlarında kullanabilir. Şirket ayrıca anonimleştirilmiş IP adreslerini demografik analizler yapabilimek için de kullanabilir.

Platform aracılığı ile üuyelerden elde edilen bilgiler, şirketin KVKK ve Gizlilik Politikasındaki esaslar ve bu sözleşme kapsamında kullanılabilir.


VIII. KİŞİSEL VERİLER

Üye, kayıt formunda yer alan ‘Onay kutucuklarını işaretleyerek, şirkete Platform aracılığı ile, bu sözleşmenin onaylanması aşamasında ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra Platformu kullanırken sağladığı yada sağlayacağı Platformu kullanırken giriş yaptığı cihazına kaydedilen çerezler aracılığıyla elde edilecek bilgileri ile, Üye kaydı kapsamındaki bilgilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun (“Kanun”) 5. ve 6. maddesine uygun olarak,  şirketin hukuki yükümlülükleri, Üye sözleşmesinin kurulması ve yürütülmesi, şirketin Üyelerin tercihleri hakkında bilgiler edinerek üyeye özel tekliflerde bulunabilmesi, çeşitli hizmetlerin sunumu, ürün-hizmet tanıtımları ve reklamlar, iletişim, kampanyalar, promosyonlar, analitik çalışmalar, Üye bilgilendirmeleri, çeşitli anket çalışmaları ve  veri tabanı çalışması yapılması amaçlarıyla şirket tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermiş ve onay vermiş olacaktır.

IX. SÖZLEŞMENİN FESHİ/KULLANICI KAYDI İPTALİ/KULLANICI KAYDI ASKIYA ALINMASI

İş bu sözleşme, Kullanıcının Platforma Üye kaydının yapıldığı ve kullanıcın Platformyı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Şirket, sözleşmenin ‘Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri’ başlıklı bölümünde belirtili yükümlülüklerin Üye tarafından ihlal edilmesi  durumunda, bildirim yapmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırabileceği gibi, Üye kaydını askıya alabilecek veya iptal edebilecektir. Bu durumda, Üye  Şirket’in uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Üye, dilediği zaman kullanım koşullarını red ederek ve üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üye, üye kaydını sonlandırma işlemini Platformda yer alan Hesap Ayarları sayfasında ‘Üye Kaydını Sİl’ bölümüne tıklayarak yapacaktır. Üye kaydının askıya alınması veya tamamen sonlandırılması, varsa Üye'nin Şirketten aldığı ücretli hizmetler kapsamındaki borçluluk durumunu etkilemeyecektir. Üyenin şirketten ücretli olarak aldığı bir hizmetleri var ise, Üye kaydının silinmesi ile, varsa ödenmiş hizmet bedellerinin iadesi  Şirket’ten talep edilemeyecektir.

X. TEBLİGAT ADRESLERİ
Üye, Platform aracılığı ile şirkete bildirdiği açık adresinin bu sözleşme kapsamında yapılacak kanuni bildirimler için yasal adres olduğunu kabul ve beyan etmiştir.
Üye tarafından yapılan adres değişiklikleri şirkete 3 (üç) gün içinde bildirilmedikçe, Kullanıcının Üye kayıt formunda bildirdiği adresine yapılacak tebligat Kullanıcıya yapılmış sayılacaktır.

XI. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

XII. YÜRÜRLÜK
Üye, bu sözleşmeyi tamamen okuduyarak, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme, Platforma kayıt anında Üye tarafından online olarak onaylanması ile, karşılıklı olarak kabul edilerek taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.
Image
© 2021 Hekim.Net Bilişim A.Ş. MERSİS NO: 0461086983300001 info@hekim.net Tüm hakları saklıdır.

Search